Charakteristika lesní správy Hořice

 

Lesní správa (LS) Hořice se nachází v jihozápadní části Královehradeckého kraje s mírným přesahem do Libereckého a Středočeského kraje. Organizačně je LS členěna na 13 revírů.

Spravovaná oblast má rozdílnou lesnatost v závislosti na jejím využití pro zemědělské hospodaření. Reliéf krajiny je charakteristický tím, že se pozvolna zvedá z polabské nížiny do předhůří Krkonoš. Nadmořská výška má rozpětí od 200 m n. m. po více než 700 m n. m. Po stránce geologické je oblast poměrně pestrá. Podkrkonošská pahorkatina patří do výrazné oblasti podkrkonošského permokarbonu s typickým převládajícím hnědočerveným zbarvením půd. Jičínská pahorkatina je tvořena převážně kvádrovými, křemitými, glaukonitickými, kaolinitickými a jílovitými pískovci. Z třetihor se zachovaly ojedinělé charakteristické sopečné vyvýšeniny olivinických nefelitů (Trosky a Vyskeř) a čedičů (Bradlec a Kumburk). Geologický původ podloží napovídá, že půdní podmínky z hlediska botanického jsou velmi rozmanité, od chudých, takřka sterilních stanovišť, až po živná a bohatá.

Na jihu tvoří území lesní správy končící polabská nížina, která v oblasti Hořicka a Jičínska přechází v Chlumy, které jsou předpolím Krkonoš. Vyhlášenými a turisticky značně atraktivními jsou rozsáhlé skalní pískovcové útvary – například Hruboskalské skalní město. Zajímavé terénní podmínky jsou vyhledávány pěšími i cykloturisty. Nejvýznamnějšími vodními toky na území lesní správy jsou řeky Labe (tvoří severovýchodní hranici LS), Cidlina (pramení na Lomnicku a LS opouští v Chlumci nad Cidlinou), Javorka (protéká lesní správou od severu a vlévá se do Cidliny), Bystřice a Popelka.

Lesní správa hospodaří ve třech přírodních lesních oblastech17 Polabí, 18 Severočeská pískovcová plošina a Český ráj a největší výměru spravovaného území zaujímá přírodní lesní oblast Podkrkonoší. V lesních porostech jsou nejvíce zastoupeny smrk, borovice, modřín, dub, buk a bříza, z dalších dřevin se vyskytuje např. javor, jasan, olše, jilm a jedle. Kromě kategorie lesů hospodářských jsou vzhledem k nutnosti odlišného způsobu hospodaření zastoupeny též lesy ochranné, tj. lesy na mimořádně nepříznivých stanovištích, a lesy zvláštního určení. V chráněných oblastech jsou potlačovány nepůvodní dřeviny v ještě větší míře než v jiných částech lesní správy a je více kladen důraz na mimoprodukční funkce lesa – vodohospodářskou, půdoochrannou a rekreační.

Velkou raritou je chov bílé jelení zvěře v oboře Kopidlno. Od roku 1993 je spravována LČR, lesní správou Hořice. Původní chovanou zvěří byla zvěř daňčí, k níž v roce 1996 přibyla ještě bílá jelení zvěř. Současná populace bílé jelení zvěře má více než 110 kusů.

Značná část území LS je mimořádně cenná z hlediska ochrany přírody, vedle řady maloplošných chráněných území se v územní působnosti LS Hořice nachází také chráněná krajinná oblast Český ráj. Perlou pro návštěvníky je naučná stezka vedoucí od zámku Hrubá Skála do Turnova, vedoucí kolem více než 150 let starého arboreta a hradu Valdštejn. Dále je na území CHKO Český ráj možné vidět zachovalé ukázky místní lidové architektury a zejména se nabízí nesčetné množství vyhlídek na skalní město s Kozákovským hřbetem v pozadí. Strategií státního podniku Lesy České republiky je hospodařit způsobem, který zaručuje zachování druhové rozmanitosti, a to nejen ve zmíněných zvláště chráněných lokalitách, ale na celém území lesní správy. Proto LČR uplatňují principy trvale udržitelného hospodaření v lesích.